:::: MENU ::::
  • januar 23, 2020

Raziskovanje na Gimnaziji Kranj

Gimnazija Kranj je že več kot sto let močno vpeta v raziskovalno dejavnost. O tem morebiti priča tudi dejstvo, da je eden prvih velikih naravoslovcev 19. stoletja, Simon Robič, poklonil svojo veliko biološko zbirko prav Gimnaziji Kranj.

Tradicijo nadaljujemo ...

Tudi do danes Gimnazija Kranj ni prekinila s tradicijo raziskovalne dejavnosti. Na šoli številni mladi raziskovalci pod vodstvom mentorjev profesorjev vsako leto izdelajo številne raziskovalne naloge.

Okvirna navodila za izdelavo raziskovalne naloge
Kje najdem navodila?
Natančna navodila za izdelavo raziskovalne naloge najdeš na internetni strani ZOTKS:

Raziskovalne naloge naj bodo napisane strnjeno, pregledno in naj bodo v skladu z obliko, ki ustreza uveljavljenim standardom na posameznih znanstvenih področjih ali vedah. Odsvetujemo raziskovalne naloge, ki so daljše od 40 tipkanih strani.

Raziskovalne naloge morajo vsebovati:
naslovno stran, kjer so navedeni naslednji podatki: naslov naloge, področje, ime šole, ime in priimek avtorja/ev, mentorja/ve in morebitnega/ih somentorja/ev, letnico in kraj izdelave,
kazalo,
povzetek, v katerem naj bo podan kratek pregled ali izvleček dela in naj ne presega 3500 znakov (s presledki vred),
uvod, v katerem so predstavljene dosedanje raziskave in navedene najpomembnejše reference ter natančno opredeljen cilj naloge,
vsebinski del, ki naj bo strukturiran v skladu s standardi na posameznem raziskovalnem področju,
zaključek, v katerem naj bodo podane avtorjeve ugotovitve in možnost nadaljnjih raziskav, seznam literature in zaporedno označene reference med besedilom raziskovalne naloge.

Primer lično oblikovane naloge najdeš tule:
Žepič, V., Udir, S., Oblak, R., 2012. Potek Južnoalpske narivne meje med Kropo in Kamnikom. Raziskovalni projekt, Gimnazija Kranj, 55.str. PDF